Thông báo số 208/TB-STNMT ngày 25/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước (hồ sơ xả nước thải Vincom)

Thông báo số 208/TB-STNMT ngày 25/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước (hồ sơ xả nước thải Vincom)
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 01/TBBS-SX ngày 18/11/2019 của Công ty Cổ phần ATLĐ và công nghệ môi trường sống xanh kèm theo hồ sơ năng lực của Công ty về việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và Shophouse Bắc Kạn của Công ty Cổ phần Vincom Retail. Sau khi nghiên cứu các hồ sơ kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới Công ty như sau:
1. Công ty Cổ phần ATLĐ và công nghệ môi trường sống xanh đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và Shophouse Bắc Kạn của Công ty Cổ phần Vincom Retail theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Nghị định 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đăng tải thông tin của Công ty Cổ phần ATLĐ và công nghệ môi trường sống xanh thực hiện lập hồ sơ nêu trên lên website của Sở theo quy định./.

Chi tiết Tại đây