Thông báo số 215/TB-HĐTTVC ngày 13/12/2019 v/v triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019 – Vòng 2

Thông báo số 215/TB-HĐTTVC ngày 13/12/2019 v/v triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019 – Vòng 2
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 15/4/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-HĐTTVC ngày 04/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019 (Hội đồng thi tuyển viên chức);
Căn cứ kết quả thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019 - Vòng 1 tại Thông báo số 210/TB-STNMT ngày 25/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường;
Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo nội dung sau:
1. Hội đồng thi tuyển viên chức triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia dự thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019 – Vòng 2, gồm 08 thí sinh.
(Có danh sách kèm theo)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi:
2.1. Thời gian tổ chức thi: 07 giờ 15 phút, ngày 21/12/2019, thi môn chuyên ngành (thời gian thi 180 phút).
2.2. Hình thức thi: Thi viết.
2.3. Địa điểm tổ chức thi:
Hội trường tầng 2, Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Tài liệu ôn tập:
Theo danh mục tài liệu đã được thông báo tại Thông báo số 198/TB-STNMT ngày 06/11/2019 về việc triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn điều kiện thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019.
Tài liệu đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường địa chỉ: http://tnmtbackan.gov.vn mục Thông báo.
Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo để thí sinh dự thi được biết, chủ động ôn tập và dự thi. Mọi vướng mắc xin liên hệ bà Phạm Hồng Hạnh - Văn phòng Sở, số điện thoại: 0974.045.688 ./.

Chi tiết Thông báo số 215/TB-HĐTTVC ngày 13/12/2019 v/v triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019 – Vòng 2 TẠI ĐÂY