Thông báo số 24/TB-STNMT ngày 28/01/2022 v/v thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép tài nguyên nước (Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 02/TB-MTĐN ngày 20/01/2022 của Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên về việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác và sử dụng nước dưới đất. Sau khi nghiên cứu các tài liệu kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới Công ty như sau:
1. Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên đủ điều kiện lập Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất Trại lợn nái và lợn thịt siêu nạc, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.
2. Thông tin của Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên thực hiện lập hồ sơ nêu trên sẽ được đăng tải lên website của Sở theo quy định (gửi kèm bảng thông tin của đơn vị lập hồ sơ).
Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên được biết./.
 
Thông báo số 24/TB-STNMT ngày 28/01/2022 v/v thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép tài nguyên nước (Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đoàn Nguyên)