Thông báo số 27/TB-STNMT ngày 17/02/2022 v/v thông thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép tài nguyên nước (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 37/TB-CTN ngày 09/02/2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn về việc lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước mặt trạm cấp nước sinh hoạt thị trấn Nà Phặc. Sau khi nghiên cứu các tài liệu kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới Công ty như sau:
1. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn đủ điều kiện lập Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt suối Khuổi Trù và sông Nà Phặc, trạm cấp nước sinh hoạt thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.
2. Thông tin của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn thực hiện lập hồ sơ nêu trên sẽ được đăng tải lên website của Sở theo quy định (gửi kèm bảng thông tin của đơn vị lập hồ sơ).
Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn được biết./.

Thông tin tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước

 
STT Tên tổ chức, cá nhân tư vấn Địa chỉ Điện thoại, Email Tên đề án, dự án, báo cáo
1 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ĐT: 0209.3872.722
 
Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt suối Khuổi Trù và sông Nà Phặc, trạm cấp nước sinh hoạt thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
 


Thông báo số 27/TB-STNMT ngày 17/02/2022 v/v thông thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép tài nguyên nước (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn)