Thông báo số 32/TB-STNMT ngày 05/02/2021 thực hiện thay đổi mức thu phí, lệ phí theo Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính