Thông báo số 47/STNMT-TNN ngày 11/01/2022 v/v thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép tài nguyên nước. (Chi nhánh công ty EJC tại Bắc Giang)

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 82/TB-CTEJC ngày 28/12/2021 của Chi nhánh Công ty EJC tại Bắc Giang kèm theo hồ sơ năng lực của Công ty về việc thông báo lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước của Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác và tuyển quặng sắt tại mỏ Bản Phắng 1, xã Trung Hòa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi nghiên cứu các tài liệu kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới Công ty như sau:
1. Chi nhánh Công ty EJC tại Bắc Giang đủ điều kiện lập hồ sơ khai thác, sử dụng nước mặt và hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước của Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác và tuyển quặng sắt tại mỏ Bản Phắng 1, xã Trung Hòa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.
2. Thông tin của Chi nhánh Công ty EJC tại Bắc Giang thực hiện lập hồ sơ nêu trên sẽ được đăng tải lên website của Sở theo quy định (gửi kèm bảng thông tin của đơn vị lập hồ sơ).
Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Chi nhánh Công ty EJC tại Bắc Giang được biết./.

STT Tên tổ chức, cá nhân tư vấn Địa chỉ Điện thoại, Email Tên đề án, dự án, báo cáo
1 Chi nhánh Công ty EJC tại Bắc Giang Số 129, đường Thân Đức Luận, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ĐT: 0204 385 4848
 
Đề án khai thác, sử dụng nước mặt và Đề án xả nước thải vào nguồn nước của Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác và tuyển quặng sắt tại mỏ Bản Phắng 1, xã Trung Hòa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
 

Thông báo số 47/STNMT-TNN ngày 11/01/2022 v/v thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép tài nguyên nước. (Chi nhánh công ty EJC tại Bắc Giang)