Thông báo số 50/TB-STNMT ngày 18/4/2022 v/v thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ nước (Công ty Cổ phần liên minh môi trường và xây dựng)


Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 80/TB-MTXD ngày 05/4/2022 của Công ty Cổ phần liên minh môi trường và xây dựng kèm theo hồ sơ năng lực của Công ty về việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Nhà máy sản xuất giấy đế Bình Trung, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn của Công ty TNHH giấy và gỗ Bình Trung. Sau khi nghiên cứu các quy định và hồ sơ kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới Công ty như sau:
1. Công ty Cổ phần liên minh môi trường và xây dựng đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty TNHH giấy và gỗ Bình Trung theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đăng tải thông tin của Công ty Cổ phần liên minh môi trường và xây dựng thực hiện lập hồ sơ nêu trên lên website của Sở theo quy định (gửi kèm bảng thông tin của đơn vị lập hồ sơ).
Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Công ty Cổ phần liên minh môi trường và xây dựng được biết./.

Thông tin tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
 
STT Tên tổ chức, cá nhân tư vấn Địa chỉ Điện thoại, Email Tên đề án, dự án, báo cáo
1 Công ty Cổ phần liên minh môi trường và xây dựng Tòa nhà số 39, Galaxy 4, phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ĐT: 0243 203 6988
 
Báo cáo khai thác sử dụng mặt của Nhà máy sản xuất giấy đế Bình Trung


Thông báo số 50/TB-STNMT ngày 18/4/2022 v/v thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ nước (Công ty Cổ phần liên minh môi trường và xây dựng)

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường