Thông báo số 57/TB-STNMT ngày 04/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo số 57/TB-STNMT ngày 04/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

/uploads/news/2019_04/tb-57-thong-bao-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san.pdf