Thông báo số 619/STNMT-TNN ngày 24/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước

Chi tiết Thông báo số 619/STNMT-TNN ngày 24/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước tại đây

Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn