Thông báo số: 663 /TB-STNMT ngày 18/9/2013 của Sở TN&MT Bắc Kạn về việc nộp hồ sơ thăm dò khoáng sản làm việc vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Suối Viền, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn

Xem chi tiết thông báo tại đây:
http://tnmtbackan.gov.vn/uploads/laws/files/10-2013/tb.pdf