Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 08/6/2022 thông báo Danh sách các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

Thực hiện quy định tại Khoản 3 và Khoản 6 Điều 12 Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo như sau:
1. Ngày 06/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tổ chức họp xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể. Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và Công ty TNHH Thương mại Trường Sinh là 02 tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể theo Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày 11/5/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.
2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 ngày 16/6/2022; Địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.


DANH SÁCH
Các tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác
khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể
(Kèm theo Thông báo sớ  76/TB-STNMT ngày 08/6/2022
của Sở Tài nguyên và Môi trường)

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
1 Công ty TNHH Đầu tư P.A.S Số 163, đường Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
2 Công ty TNHH Thương mại Trường Sinh Số 8/26 Hào Khê, khu E1, phường Cát Bi, quận Hải An, TP. Hải Phòng
 
Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 08/6/2022 thông báo Danh sách các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn