Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 04/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 04/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo số 79/TB-STNMT ngày 04/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và dự toán chi phí đầu tư thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; Căn cứ Thông báo số 57/TB-STNMT ngày 04/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 03/5/2019 về việc xem xét và lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo như sau: - Tên đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. - Địa chỉ: Số 16, Đường Trường Chinh, tổ 7B, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.
/uploads/news/2019_05/tb-79.pdf