TThông báo V/v Lựa chọn đơn vị được cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Khuổi Thưa, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn

Ngày 04/11/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 810/TB-STNMT về việc Lựa chọn đơn vị được cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Khuổi Thưa, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn.
Nội dung thông báo như sau: Sau khi tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đá vôi mỏ Khuổi thưa, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn của Công ty TNHH MTV Hòa Quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 705/TB-STNMT ngày 03 tháng 10 năm 2013 về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Khuổi Thưa theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. (thời gian tiếp nhận hồ sơ thăm dò của các tổ chức, cá nhân khác đến hết ngày 02/11/2013).
Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày thông báo (từ 03/10/2013 đến hết ngày 02/11/2013) không có tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Khuổi Thưa. Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Khuổi Thưa là Công ty TNHH MTV Hòa Quyết. Thời gian thẩm định hồ sơ được tính từ ngày 03 tháng 11 năm 2013.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công Ty TNHH MTV Hòa Quyết, các đơn vị có liên quan biết và thực hiện theo quy định./.
Xem chi tiết Thông báo tại đây:
http://tnmtbackan.gov.vn/uploads/laws/files/11-2013/tb.810.stnmt.pdf
Thông báo đính chính:
http://tnmtbackan.gov.vn/uploads/laws/files/12-2013/tb.927.stnmt.pdf

Tác giả bài viết: Hoài Thu