Thông báo V/v Lựa chọn đơn vị được cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Bản Cạu, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn.

Ngày 04/11/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 812/TB-STNMT về việc Lựa chọn đơn vị được cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Bản Cạu, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn.
Nội dung thông báo như sau: Sau khi tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đá vôi Bản Cạu, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn của Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 704/TB-STNMT ngày 03 tháng 10 năm 2013 về việc Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Bản Cạu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. (thời gian tiếp nhận hồ sơ thăm dò của các tổ chức, cá nhân khác đến hết ngày 02/11/2013).
Trong thời gian 01 tháng kể từ ngày thông báo (từ 03/10/2013 đến hết ngày 03/11/2013) không có tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Bản Cạu. Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Bản Cạu là Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương Mại Đồng Nam. Thời gian thẩm định hồ sơ được tính từ ngày 03 tháng 11 năm 2013.
Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo để Công Ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương Mại Đồng Nam, các đơn vị có liên quan biết để thực hiện theo quy định./.
Xem chi tiết Thông báo tại đây:
http://tnmtbackan.gov.vn/uploads/laws/files/11-2013/tb.812.stnmt.pdf

Tác giả bài viết: Hoài Thu