Thông báo số 83/TB-STNMT ngày 24/5/2023 Thông báo mời thầu

Thông báo số 83/TB-STNMT ngày 24/5/2023 Thông báo mời thầu

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn