Thông báo số 84/TB-TTDVĐGTS ngày 30/3/2021 đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thông báo số 84/TB-TTDVĐGTS ngày 30/3/2021 đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn