Thông báo số 86/STNMT-TNN ngày 15/5/2020 v/v thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ khai thác, sử dụng nước mặt.

Thông báo số 86/STNMT-TNN ngày 15/5/2020 v/v thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ khai thác, sử dụng nước mặt.
Chi tiết Thông báo số 86/STNMT-TNN ngày 15/5/2020 v/v thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ khai thác, sử dụng nước mặt TẠI ĐÂY