Thông báo số 87/TB-STNMT ngày 29/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v: Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước cho Công ty CP Sài Gòn - Ba Bể

Thông báo số 87/TB-STNMT ngày 29/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v: Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước cho Công ty CP Sài Gòn - Ba Bể
Thông báo số 87/TB-STNMT ngày 29/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v: Thông báo năng lực đơn vị tư vấn lập hồ sơ tài nguyên nước cho Công ty CP Sài Gòn - Ba Bể
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 168/TB-TTKT ngày 09/5/2019 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn kèm theo hồ sơ năng lực của Trung tâm về việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Ba Bể thuộc Công ty Cổ phần Sài Gòn - Ba Bể. Sau khi nghiên cứu các quy định và hồ sơ kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới Trung tâm như sau:
1. Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Ba Bể thuộc Công ty Cổ phần Sài Gòn - Ba Bể theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước, Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thủ tục đăng tải thông tin của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn lên website của Sở theo quy định./.
Chi tiết Thông báo số 87/TB-STNMT tại đây