Thông báo số 96/TB-STNMT ngày 13/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn Thông báo lựa chon Tổ chức đấu giá tài sản là tang vật VPHC tịch thu sung quy nhà nước.

Thông báo số 96/TB-STNMT ngày 13/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn Thông báo lựa chon Tổ chức đấu giá tài sản là tang vật VPHC tịch thu sung quy nhà nước.
Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản 2016;
Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-STNMT, ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
Thông tin tài sản đấu giá.
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;
- Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
2. Tên tài sản, nguồn gốc tài sản, số lượng, giá khởi điểm và địa điểm của tài sản.
2.1. Tên tài sản: Đá trắng (Hàm lượng  SiO2= 98,82%) thuộc loại khoáng sản khác.
2.2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước.
2.3. Số lượng: 471,0 m3; tương đương 706,5 tấn:
2.4. Giá khởi điểm: 194.287.500, đ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn, năm trăm đồng).
2.5. Địa điểm lưu giữ:Tài sản trên hiện được thu gom xếp thành 03 đống tại 03 vị trí ở khu Cốc Lược, thôn Phiêng Pục, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Giao cho ông Hoàng Văn Hiện, Trưởng Công an xã Hương Nê trông coi, bảo vệ.
3.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản;
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có địa chỉ, trụ sở rõ ràng;
- Phương án đấu giá: Khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín: Tổ chức đấu giá có thời gian hoạt động từ 3 năm trở lên, có tối thiểu 03 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại đơn vị, đã đăng ký với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Phù hợp với quy định pháp luật;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
4. Hồ sơ năng lực; thời gian, địa điểm, các thức nộp hồ sơ năng lực đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Hồ sơ năng lực:
+ Bản mô tả năng lực;
+ Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đăng ký doanh nghiệp) (thời gian công chứng, chứng thực không quá 02 tháng)
+ Bản sao chứng chỉ hành nghề, thẻ đấu giá viên (thời gian công chứng, chứng thực không quá 02 tháng)
- Thời gian nộp hồ sơ năng lực đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản;
- Địa điểm nộp hồ sơ năng lực đăng ký thăm gia tổ chức đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
- Cách thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
Thông báo số 96/TB-STNMT ngày 13/6/2019 /uploads/news/2019_06/tb-96.pdf