Thông báo số điện thoại công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Thông báo số 67/TB-STNMT ngày 8/4/2020 Thông báo số điện thoại công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn
Thực hiện Công văn số 1791/UBND-NCCP ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  thực hiện Công văn số 2552/VPCP-KSTT ngày 02/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh số điện thoại của công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn để thuận tiện trong trao đổi, hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, như sau:
STT Họ và tên Số điện thoại Thời gian làm việc
1  Đặng Thu Huyền 0917911389 Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần


Chi tiết Thông báo số 67/TB-STNMT ngày 8/4/2020 TẠI ĐÂY