02:11 ICT Thứ sáu, 08/12/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 19


2 Hôm nay : 1053

chân váy Tháng hiện tại : 34967

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12745428

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Thông báo của Sở TN&MT

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Thứ năm - 01/07/2021 09:17
Thông báo số 108/TB-STNMT ngày 30/6/2021 Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.
THÔNG BÁO
Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-STNMT ngày 26/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021, căn cứ biên bản họp ngày 29/6/2021 của Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 như sau:
1. Vị trí đăng ký cấp giấy chứng nhận: Phụ lục số 01
2. Vị trí chỉnh lý biến động đất đai: Phụ lục số 02
3. Vị trí đo đạc bản đồ: Phụ lục số 03
4. Vị trí công nghệ thông tin: Phụ lục số 04
          (Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: http://tnmt.backan.gov.vn).
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 được biết.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thí sinh liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường theo số điện thoại: 0974.045.688 để được hướng dẫn và giải đáp.

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VÒNG 2
VỊ TRÍ: ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông báo số     /TB-STNMT ngày     tháng 6 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
1. Luật đất đai năm 2013:
Chương 7:  Từ Điều 95 đến điều 106;
Chương  10: - Từ Điều 125 đến điều 137; 
2. Nghị định 43/20214/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:
- Chương 2: Điều 4, Điều 5.
- Chương 5: Từ Điều 18 đến điều 37;
- Chương 7: Từ Điều 60 đến điều 64; Từ điều 70 đến điều 87
3. Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính  phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luất đất đai.
- Mục 17, 18, 19, 20 - Điều 1.
4. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
- Mục 19: Sửa đổi, bổ sung Điều 60 .
5. Thông tư 23/20214/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TN&MT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụngdất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác khác gắn liền với đất
- Điều 6 và Điều 12.
6. Thông tư 24/20214/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TN&MT quy định về hồ sơ địa chính
- Chương II: Từ điều 8 đến điều 12.
7. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ TN&MT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/ NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính  phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luất đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
- Điều 6, Điều 7a và Điều 9a, 9b.
 
 
 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VÒNG 2
VỊ TRÍ: CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-STNMT ngày     tháng 6 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
1. Luật đất đai năm 2013:
Chương 1: Điều 1 đến Điều 12
2. Luật đo đạc và bản đồ năm 2018 (Luật số: 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018)
- Chương II: Điều 10 đến Điều 21
- Chương III: Điều 22 đến Điều 31
- Chương IV: Điều 32 đến Điều 34
3. Thông tư 23/20214/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụngdất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác khác gắn liền với đất
- Chương 4: Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23
4. Thông tư 24/20214/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 củ Bộ TNMT quy định về hồ sơ địa chính
- Chương 1: Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7.
- Chương 5: Điều 25, Điều 26,  Điều 27
- Chương 6: Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32
5. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014  của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính
-  Chương 2: Điều 5 đến Điều 20
6. Thông tư  số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018  Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
- Phụ lục giải thích cách xác định các loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, loại đối tượng quản lý đất ban hành kèm theo Thông tư số 27.
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VÒNG 2
VỊ TRÍ: ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-STNMT ngày     tháng 6 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
1. Luật đất đai năm 2013:
- Chương 1: Điều 1 đến Điều 12
2. Luật đo đạc và bản đồ năm 2018 (Luật số: 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018)
- Chương II: Điều 10 đến Điều 21
- Chương III: Điều 22 đến Điều 31
- Chương IV: Điều 32 đến Điều 34
3. Thông tư 24/20214/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 củ Bộ TNMT quy định về hồ sơ địa chính
- Chương 1: Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7.
- Chương 3: Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19
- Chương 4: Điều 20, Điều 21
4. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018  Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
- Phụ lục giải thích cách xác định các loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, loại đối tượng quản lý đất ban hành kèm theo Thông tư số 27.
5. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014  của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính
-  Chương 2: Điều 5 đến Điều 20
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
PHỤ LỤC 4
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VÒNG 2
VỊ TRÍ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-STNMT ngày     tháng 6 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
1. Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp;
2. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 
- Chương 2
- Chương 4
3. Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ  
- Chương 2
- Chương 3
4. Thông tư 20/2019/TT-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe