02:37 ICT Thứ sáu, 22/09/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 20


2 Hôm nay : 480

chân váy Tháng hiện tại : 85459

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 12250827

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Thông báo của Sở TN&MT

cuộc thi chuyển đổi số
chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

Thông báo số 60/TB-HĐTTHCDNNVC ngày 09/5/2022 Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2022

Thứ sáu - 20/05/2022 08:45
DANH MỤC ÔN THI VÒNG 1
MÔN KIẾN THỨC CHUNG
(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTTHCDNNVC ngày  09 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường)
 
1. Hiến pháp năm 2013: Chương I, Chương V (Điều 69, 70,71), Chương VI (Điều 86, 87, 88), Chương VII (Điều 94, 95, 96), Chương IX.
2. Luật Viên chức năm 2010;
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 52/2019/QH14: Điều 2.
4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: Chương I, Chương II (Mục 1,2,4,6), Chương III (Mục 1,2).
5. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Chương I, Chương II (Mục 3). 
6. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: Chương I, Chương II (Mục 1, 3).
 
 
 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC ÔN THI VÒNG 1
 MÔN TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTTHCDNNVC ngày  09 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường)
 
1. Module 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản
  1. Module 2: Sử dụng máy tính cơ bản
  2. Module 3: Xử lý văn bản cơ bản
  3. Module 4: Sử dụng bảng tính cơ bản
  4. Module 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản
  5. Module 6: Sử dụng Internet cơ bản
(Trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).
 
 
 
 
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC ÔN THI VÒNG 1
 MÔN TIẾNG ANH
(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTTHCDNNVC ngày  09 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng thi thăng hạng CDNN viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường)
 
A. KIẾN THỨC NGỮ PHÁP
I. Verbs (Động từ )
1. To be
2. Ordinary verbs
3. Modal verbs (Động từ khuyết thiếu):
- can (ability, request)
- could (ability, possibility, polite request)
- would (polite request)
- will (offer)
- shall (suggestion, offer)
- should (advice)
- have to
- must (obligation)
- mustn’t (prohibition)
4. Verb forms (dạng của động từ)
- Gerund
- To infinitve
- Bare infinitive
II. Nouns (Danh từ)
- Noun phrases
- Countable nouns: singular, plural
- Uncountable nouns
- Quantitative: some, any, many, much, a few, a lot of, every
III. Adjectives (Tính từ)
- Order of adjectives
- Colors, size, shape, quality, nationality
- Possession: my, your, his, her, our, their, s’, ’s
- Quantitative: some, any, many, much, a few, a lot of, every
- Comparisons: comparative, equal and superlative
IV. Adverbs (Trạng từ)
- Manner (quickly, carefully…)
- Frequency (always, often, sometimes…)
- Degree (very, too…)
- Sequence (first, second, third…)
- Agreement (too, either…)
V. Pronouns (Đại từ)
- Personal (Subject, object)
- Reflexive (myself, themseves…)
- Impersonal (it, there…)
- Demonstrative (this, that, these, those)
- Indefinite (something, everybody…)
VI. Article (Mạo từ)
A/an
The
VII. Preposition (Giới từ)
Location (in , at, on, of…)
Time: at, on, in
Direction: to, into, out of…
VIII. Connectors (Từ nối)
And, but
When, while, until, after, before…
Because, if, since…
IX. Interrogative (Câu hỏi)
Wh questions
Yes-no question
Tag question
X. Tenses (Các thì của động từ)
- Present Simple
- Present Continuous
- Present Perfect
- Past Simple
- Past Continuous
- Future Simple
- The future tense with 'be going to'
XI. Conditional Sentences (Câu điều kiện)
- Conditional Sentence Type 1: Form: if + Simple Presentwill-Future
- Conditional Sentence Type 2: Form: if + Simple Past, would + Infinitive
XII. Relative clauses: Mệnh đề quan hệ (Who, Which, Where, when, why,……..)
XIII. Passive (Câu bị động)
- Present Simple
- Past Simple
XIV. Câu trực tiếp, gián tiếp
XV. Các chủ đề đọc hiểu và điền từ: Gia đình, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, địa lý, môi trường, giải trí, thể dục thể thao…
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
I. VOCABULARY AND GRAMMAR (TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP)
1 - Choose the best answer from the four options given (marked A, B, C, or D) (chọn các đáp án đúng A, B, C, D) điền vào chỗ trống)
Ví dụ: 1. I’m learning English ____I want to get a good job after school. 
A. but                   B. because                      C. so                     D.therefore
2 - Identify the underlined word/ phrase (A, B, C, or D) that needs correcting (chọn một từ/cụm từ sai và cần sửa lỗi (A, B, C, or D) trong câu
Ví dụ: 1.   If I were you, I didn’t buy that expensive car.
                  A           B         C                       D
II. READING (ĐỌC HIỂU)
1. Read the following passage, then choose the correct answer (A, B, C, or D) to questions given (Đọc bài văn, trả lời các câu hỏi bằng cách chọn đáp án A, B, C, hoặc D)
Ví dụ:
Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from the local police. In the letter he was asked to call at the station. Ted wondered why he was wanted by the police, but he went to the station yesterday, and now he is not worried any more. At the station he was told by a smiling police-man that his bicycle had been found. Five years ago, the policeman told him, the bicycle was picked up in a small village four hundred miles away. It’s now being sent to his home by train. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to be found. It was stolen twenty years ago when Ted was a boy of fifteen.
1. Ted was worried because_________.
      A. he received a letter                   B. he went to the police station yesterday
      C. the police would catch him      D. he didn’t know why the police wanted him
2. The police who talked to Ted was_________.
      A. pleasant                         B. worried            C. surprised          D. small
2. Read the following passage, then choose the correct answer (A, B, C, or D) to fill in each blank (Đọc bài văn, tìm từ đúng nhất điền vào ô trống bằng cách chọn đáp án A, B, C, hoặc D)
Ví dụ:
          It can be shown in facts and figures that cycling is the cheapest, most convenient, and most environmentally desirable form of transport (1)______ towns, but such cold calculations do not mean much on a frosty winter morning. The real appeal of cycling is that it is so (2)______. It has none of the difficulties and tensions of other ways of travelling so you are more cheerful after a ride, even through the rush hour….
1.    A. in                        B. at                      C. to                     D. on
2.    A. boring                 B. careful              C. enjoyable                   D. excited
III. WRTING (VIẾT)
1 - Choose one sentence (A, B, C, or D) that has the same meaning as the underlined one (Chọn đáp án đúng nhất với câu được gạch chân đã cho)
Ví dụ:
1. “Do you know Long’s address?” he asked me.
A. He asked me for Long’s address.                
B. He asked me if someone knew Long’s address.
C. He asked me if I know Long’s address.       
D. He asked me if I knew Long’s address.
2. They are building a new bridge over the river.
A. A new bridge is building over the river.               
B. A new bridge is being built over the river.
C. A new bridge is going to build over the river.       
D. A new bridge is built over the river.
 
2- Choose the correct phrases (A, B, C or D) to complete each of the following sentences (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau)
Ví dụ:
1.  _________with you again next summer.
       A. I look forward to staying                           B. She look forward to staying          
       C. I look forward to stay                       D. She looks forward to stay
2.  “What are you doing now?”, the teacher asked Tom.          
      The teacher asked Tom_________.
       A. what he was doing now                             B. what was he doing then
       C. what he was doing then                             D. what was I doing then.
 
 


Thông báo số 60/TB-HĐTTHCDNNVC ngày 09/5/2022 Danh mục tài liệu ôn thi Vòng 1 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ địa chính viên, đo đạc bản đồ viên hạng III và từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên năm 2022

Tác giả bài viết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe