16:51 ICT Thứ bảy, 25/03/2023

Giới thiệu

Liên kết Website

Video

Số lượt truy câp

1 Đang truy cập : 7


2 Hôm nay : 5479

chân váy Tháng hiện tại : 78166

ao vest nu Tổng lượt truy cập : 10776608

Trang nhất » Thủ tục hành chính

chuyển đổi số
Phan anh kien nghi TTHC
Dịch vụ công
Link Đường dây nóng

 1. ISO 9001-2015
▪ 1. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
▪ 2. Các tài liệu chung
▪ 3. Bối cảnh rủi ro
▪ TT 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
▪ VPĐK 1. Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo
 - MT Giải quyết tại cấp tỉnh
▪ 13. Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vể.
▪ 12. Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
▪ 11. Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
▪ 10. Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
▪ 9. Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
 - MT Giải quyết tại cấp huyện
▪ 1. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
▪ 2. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 - MT Giải quyết tại cấp xã
▪ 5. Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
▪ 1. Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
▪ 2. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
▪ 3. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
▪ 4. Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết
 3. Tài nguyên khoáng sản
▪ 18. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
▪ 17. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh)
▪ 16. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh)
▪ 15. Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình ...bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch
▪ 14. Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh)
 - TNN Giải quyết tại cấp tỉnh
▪ 17. Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
▪ 16. Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
▪ 15. Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi
▪ 14. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước
▪ 13. Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh
 - TNN Giải quyết tại cấp huyện
▪ 1. Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất
 - ĐĐ Giải quyết tại cấp tỉnh
▪ 38. Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo
▪ 37. Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004)
▪ 1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
▪ 2. Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai tại Địa phương
▪ 3. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.. đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài..
 - ĐĐ Giải quyết tại cấp huyện
▪ 1. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
▪ 3. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
▪ 4. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
▪ 5. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
▪ 6. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
 - ĐĐ Giải quyết tại cấp xã
▪ 2. Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai
▪ 1. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
 6. Khí tượng thủy văn
▪ 3. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
▪ 2. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
▪ 1. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh)
 7. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT
▪ Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh
▪ Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 8.Dịch vụ công mức độ 3, 4
▪ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
▪ Thông báo số 42/TB-STNMT ngày 15/6/2018 của Sở Tài nguyên va Môi trường thông báo bổ sung thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
▪ Thông báo số 20/TB-STNMT ngày 21/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
 9. Văn bản Thủ tục hành chính
▪ Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, TTHC chỉ tiếp nhận trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
▪ Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 v/v công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của STNMT tỉnh Bắc Kạn
▪ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
▪ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các TTHC được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết
▪ Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
 10. Danh mục thu phí, lệ phí
▪ 3. Danh mục thu phí, lệ phí của Sở Tài nguyên và Môi trường
▪ 1. DANH MỤC THU PHÍ, LỆ PHÍ CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN VÀ CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ.
▪ 2. Biểu thu phí, lệ phí tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
 11. ISO Sở TN&MT 9001-2008
▪ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
▪ Quyết định số 438/QĐ-STNMT ngày 11/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 
Thông tin giá đất
thông báo giao dịch bảo đảm
Thông báo hủy giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
Công báo điện tử bắc kan
Xin ý kiến đóng góp Văn bản dự thảo

Link liên kết các đơn vi

Thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản
Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cục Viễn thám quốc gia
Cục Biến đổi khí hâu
Tổng Cục biển và Hải đảo Việt Nam
Cục Quản lý tài nguyên nước
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Khí tượng thủy văn
Tổng cục Quản lý đất đai
Bộ tài nguyên và môi trường
Cục công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Tổng cục địa chất và khoáng sản
Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam
Tổng cục bảo vệ môi trường

Thông tin quy hoạch TN&MT

Thông tin quy hoạch

Bản đồ chính phủ

Bản đồ chính phủ

ISO SỞ TN&MT

phan anh kien nghi
ISO 9001-2015
Chọn lại tệp rồi ấn sửa quản cáo để đăng ảnh mớihttp://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=cai-cach-hanh-chinh
Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường
Logo dự báo thời tiết
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH BẮC KẠN
Lịch công tác
Giao lưu trực tuyến
Hồ sơ công việc
1 Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi truờng
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/02/2021
Trưởng ban biên tập: Ông Hoàng Thanh Oai - Giám đốc Sở 
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 
Điện thoại: 0209.3870539- Fax: 0209.3878902
Email: sotnmt@backan.gov.vn

 Dong phuc nhom san panel sieu nhe dóc trát tường xử lý nước thải bảo dưỡng lò hơi Máy làm đá vảy máy làm đá sạch All Remedies cáp nhôm bọc xlpe